Vikten av en säkerhetsrådgivare när man transporterar farligt gods

Många företag transporterar och hanterar farligt gods regelbundet. Även om de flesta tror att detta inte är någon stor sak finns det faktiskt många viktiga säkerhetsöverväganden att ta hänsyn till för att skydda personalens hälsa och förhindra olyckor. Enligt ett EU-direktiv från den 1 januari 2000 måste alla företag som transporterar och hanterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare med i processen.

Vad exakt gör en kemikonsult?

Kemikonsulter utbildas och examineras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Deras uppgift är att förebygga olyckor vid hantering av farligt gods genom att se över regler, övervaka, ge instruktioner, skapa säkerhetsdatablad och utbilda anställda inom företaget. De spelar med andra ord en viktig roll för att garantera säkerheten för alla inblandade.

Det är viktigt att notera att en kemikonsult inte krävs för företag som endast tillfälligtvis transporterar eller hanterar farligt gods (t.ex. avfallstransporter). Men för företag som gör detta regelbundet är det viktigt att ha en säkerhetsrådgivare för att följa EU:s bestämmelser.

Slutsats

Transport och hantering av farligt gods kan vara en riskabel verksamhet om inte lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Därför måste alla företag som gör detta regelbundet enligt EU-lagstiftningen ha en säkerhetsrådgivare med i processen. Säkerhetsrådgivare spelar en viktig roll för att förebygga olyckor och skydda de anställdas hälsa genom att se över regler, övervaka, ge instruktioner och utbilda anställda inom företaget. Så om ditt företag regelbundet transporterar eller hanterar farligt gods, se till att du har en säkerhetsrådgivare ombord!